Logo WijmerBouw
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen  Wijmer Bouw B.V. en een opdrachtgever, waarop Wijmer Bouw B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.  

Artikel 2. Offertes

De door Wijmer Bouw B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wijmer Bouw B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wijmer Bouw B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wijmer Bouw B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wijmer Bouw B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijmer Bouw B.V. zijn verstrekt, heeft Wijmer Bouw B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Wijmer Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wijmer Bouw B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever c.q. derden verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wijmer Bouw B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst, voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden de overeenkomst  wenst te ontbinden is de opdrachtgever de kosten terzake van de voorbereidende werkzaamheden alsmede het opstellen van de offerte verschuldigd met een minimum van 10 % van het overeengekomen offertebedrag.


Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Wijmer Bouw B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Wijmer Bouw B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben, zal Wijmer Bouw B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Wijmer Bouw B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Wijmer Bouw B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Wijmer Bouw B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Wijmer Bouw B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Wijmer Bouw B.V. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Wijmer Bouw B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Wijmer Bouw B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Wijmer Bouw B.V. schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Wijmer Bouw B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wijmer Bouw B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wijmer Bouw B.V..
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Wijmer Bouw B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wijmer Bouw B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 9. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, meerwerk en materiaalkosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium  wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wijmer Bouw B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, meerwerk en materiaalkosten.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Wijmer Bouw B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Wijmer Bouw B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Wijmer Bouw B.V. mag stijgingen in lonen, kosten materiaal doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 7. Indien de verhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekening nummer  van de bank ten name van Wijmer Bouw B.V.. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 5%.
 2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 3.000,- 15%
  • over het meerdere tot € 6.000,- 14%
  • over het meerdere tot € 15.000,- 13%
  • over het meerdere tot € 60.000,- 10%
  • over het meerdere 8%
  • Indien Wijmer Bouw B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De opdrachtgever is jegens Wijmer Bouw B.V. de door Wijmer Bouw B.V. gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Wijmer Bouw B.V. en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Wijmer Bouw B.V., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wijmer Bouw B.V. maximaal 40 % van de aanneemsom met een maximum van ƒ 15.000,- .
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Wijmer Bouw B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Wijmer Bouw B.V. zijn toe te rekenen. 
 2. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Wijmer Bouw B.V., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Wijmer Bouw B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wijmer Bouw B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 3. Wijmer Bouw B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wijmer Bouw B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wijmer Bouw B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wijmer Bouw B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien Wijmer Bouw B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare afzonderlijke deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 14. Geschilbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Wijmer Bouw B.V., ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Gravenhage. Wijmer Bouw B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Wijmer Bouw B.V. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Wijmer Bouw B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden

Wijmer Bouw B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Wijmer Bouw B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.